DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Ulvi Demirel

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

1971 yılında Baskil'de doğdum. İlk ve ortaöğretimimi Baskil'de tamamladım. 1988 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime başladım. 1994 yılında tıp doktoru olarak mezun oldum. Malatya'da çeşitli sağlık ocaklarında mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 1998 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları eğitimine başladım. İç Hastalıkları eğitimimi 2003 yılında tamamladım. Malatya İnönü Üniversitesi Gastroenteroloji bölümü yan dal eğitimine başladım. 2006 yılında Gastroenteroloji eğitimimi tamamlayarak Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetime başladım. 2010 yılında Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları anabilim dalı Gastroenteroloji bilim dalında yardımcı Doç. olarak çalışmaya başladım. 2014 yılında Doç. ünvanı aldım. 2019 yılında Prof. ünvanına yükseldim. 2 yıl aynı kurumda çalıştıktan sonra ayrıldım. 2021 yılı itibari ile Elazığ Özel Doğu Anadolu Hastanesinde Gastroenteroloji kliniğini kurarak çalışmaya başladım.

EĞİTİM
Eğitim Kurum Yıl
Lisans Çukurova Üniversitesi 1988 - 1994
Yüksek Lisans İnönü Üniversitesi 1988 - 2003
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık İnönü Üniversitesi 2003 - 2006
KARIYER
Uzmanlık Kurum Yıl
Ar. Gör. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 - 2003
Uzm. Dr. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 - 2006
Uzm. Dr. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006 - 2010
Yar. Doç. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 - 2014
Doç. Dr. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014 - 2019
Prof. Dr. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019 - 2021
Prof. Dr. Elazığ Özel Doğu Anadolu Hastanesi 2021 - Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 1. Demirel U., ‘’ İrritabl Barsak sendromu tanılı hastalarda konvansiyonel ve konvansiyonel+Lactobacillus Reuteri tedavisinin visfatin, bazı sitokin düzeyleri ve fonksiyonel barsak hastalığı şiddet indeksi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi’’, Fırat Üniversitesi, 2012.
 2. Demirel U., ‘’Sirozlu Hastalarda Safra Kesesi Taş Sıklığı ve  Hipersplenizm Bulgularının Splenik Elastografi Bulguları Arasındaki Korelasyonun  Değerlendirilmesi’’, Fırat Üniversitesi,
 3. Demirel U. ‘’ Kronik hepatit B hastalarında IL28B gen polimorfizmi ve gen ekspresyonu’nun incelenmesi’’, Fırat Üniversitesi, 2013.

Projelerde Yaptığı Görevler :

İdari Görevler :

 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Gastroenteroloji Derneği

Ödüller :

 1. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (30 Ağustos-4 Eylül 2005 Malatya) En iyi birinci poster ödülü (E35).
 2. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (4-7 Kasım 2006, İstanbul) En iyi ikinci poster ödülü (Danone Enstitüsü Derneği özel ödülü) (E42).
 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi (29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya) Poster Bildiri İkincilik Ödülü (E51).
 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi (28 Eylül-02 Ekim, Antalya) Sözel Bildiri Birincilik Ödülü (E62).     

ESERLER

Uzmanlık  tezinin adı ve özeti:

 1. ‘’Portal hipertansiyonun iki bulgusu:serum asit albümin gradienti ve özofagus varislerinin korelasyon değerlendirilmesi’’

Özet: Asit sıvısı etiyolojisinin belirlenmesinde total protein düzeyine göre eksuda veya transuda şeklinde yapılan sınıflandırmada tanısal değerinin %55.6’yı geçemeyeceği son yıllarda yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu tip sınıflandırmanın bir diğer klinik dezavantajı ise infeksiyon, diüretik kullanımı ve parasentezden belirgin olarak etkilenmesidir. Geleneksel sınıflandırmanın aksine serum-asit albümin gradiyentine  (SAAG) göre asit mayinin portal hipertansiyon ilişkili veya portal hipertansiyon ilişkisiz şeklinde yapılan sınıflandırmanın etiyolojik nedeni belirlemede çocuklarda nispeten düşük olsa da erişkinlerde %97’lere varan doğruluk oranı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Ayrıca bu şekilde yapılan sınıflandırmanın infeksiyon varlığından, diüretik kullanımından ve parasentezden etkilenmediği de gösterilmiştir.

      Literatürde yayınlanan çalışmaların çoğu alkolik sirozu olan asitli hastaları kapsamaktadır. Biz de bu çalışmada non alkolik sirozlu hastalarda SAAG ile portal hipertansiyonun bulgusu olan özofagus varisleri arasındaki korelasyonu değerlendirdik. Tüm hastalarımızda SAAG1.1’in  üzerindeydi ve literatürde yayınlanan çalışmalardaki %97 doğruluk oranı ile uyumluydu. SAAG ile özofagus varislerinin derecesi arasında bir korelasyon bulunmadı. Varis derecesi ile sadece asit albümini arasında zayıf korelasyon vardı (p=0.01). SAAG ‘nin üzerinde olan hastaların tümünde özofagus varislerinin varlığı dikkati çekicidir. Bu konuda literatürde yeterli çalışmanın olmayışı ve hasta sayısının az olması daha ileri yorumların yapılmasını güçleştirmektedir.

      Literatürdeki az sayıda non alkolik sirozlu hastada SAAG ile özofagus varisleri arasında korelasyon değerlendirmesi olsa da bizim de varilereimiz literatürdeki verileri desteklemektedir. Alkolik sirozlu olgularda bu korelasyonun gösterilebilmesine rağmen non alkolik sirozlu olgularda korelasyon görünmemektedir.

 1. ‘’ Ratlarda tiyoasetamit ile oluşturulan fulminan hepatik yetmezlikte gingko biloba, vitamin E ve melatoninin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri’’

Özet: Amaç:Bakteriyel translokasyon (BT), fulminan karaciğer yetmezliği (FKY) gibi birçok ciddi klinik durumda infeksiyöz komplikasyonların gelişiminde yerleşmiştir. Biz ratlarda tiyoasetamit (TAA) ile oluşturulan FKY’de Gingko biloba (GB), vitamin E(Vit E) ve melatoninin intestinal oksidatif hasar ve bakteriyel translokasyon üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem:Toplam 42 rat 5 gruba ayrıldı. Grup 1 (n=8) kontrol grubuydu. Grup 2 (n=10) TAA grubuydu ve bu gruptaki ratlar 3 gün boyunca intraperitoneal (ip) olarak 350 mg/kg/gün TAA aldı. Grup 3 (n=8)’e oral 100 mg/kg/gün GB, Grup 4 (n=8)’e oral 200 mg/kg/gün Vit E, grup 5 (n=8)’e ip 3 mg/kg/gün melatonin tedavisi ilk TAA dozundan 48 saat önce başlandı ve devam eden 5 gün boyunca sürdürüldü. Bulgular: kontrol grubuyla karşılaştırıldığında TAA grubunda ciddi hepatik ve intestinal oksidatif hasar, ileal aspiratlarda artmış Escherichia coli sayıları ve yüksek BT sıklıkları gözlendi (tüm p’ler <0.001). Sadece GB tedavisi hepatik oksidatif hasarı azalttı (p<0.001). İntestinal oksidatif hasar, ileal aspiratlardaki E. Coli sayıları ve BT sıklıklarında TAA ve diğer antioksidan tedavi grupları arasında fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Sonuçlarımız intestinal oksidatif hasarın intestinal mukozanın bariyer fonksiyonunu bozarak BT gelişmesinde rol oynadığını düşündürmektedir.

Uzmanlık tezinden yayınlanmış makaleler

 1. U. Demirel, M. Karincaoglu, M. M. M. Harputluoğlu, M. Ates, Y. Seckin, B. Yildirim, F. Hilmioglu. Two findings of portal hypertension: Evaluation of correlation between serum-ascites albumin gradient and esophageal varices in non-alcoholic cirrhosis.  Turk J Gastroenterol. 2003;14: 219-222.
 2. M. Harputluoglu, U. Demirel, N. Karadag, I. Temel, M. Bayraktar, S. Firat, D. Karahan, M. Aladag, H. Alan, F. Ates, M. Karincaoglu, F. Hilmioglu. The effects of Gingko biloba, vitamin E and  melatonin on bacterial translocation in thioacetamide-induced fulminant hepatic failure in rats. Acta Gastroenterol. Belg. 2006; 69:268-275.
 3. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1-Demirel, U. Karincaoglu, M., Harputluoğlu, M. M. M., Ates, M., Seckin, Y., Yildirim, B., Hilmioglu,  F.,’’ Two findings of portal hypertension: Evaluation of correlation between serum-ascites albumin gradient and esophageal varices in non-alcoholic cirrhosis’’,  Turk J Gastroenterol, 14, 219-222 (2003).

A2- Aladag, M., Kantarceken,B., Karıncaoglu, M.,  Sertkaya, A., Cıkım,K.,  Harputluoglu, M. M. M., Demirel,U., Alan, H., Ates, F., Yıldırım,B., Hilmioglu, F., ‘’ Comparison of pantoprazole- vs. omeprazole- based triple therapy regimens in treatment of Helicobacter pylori infection and duodenal ulcer healing in a Turkish population’’, Turk J Gastroenterol, 16, 242-243 (2005).

A3- Harputluoglu, M., Demirel, U., Karadag, N., Temel, I., Bayraktar,M., Firat,S., Karahan, D., Aladag, M., Alan, H., Ates, F., Karincaoglu, M.,  Hilmioglu, F.’’ The effects of Gingko biloba, vitamin E and  melatonin on bacterial translocation in thioacetamide-induced fulminant hepatic failure in rats’’, Acta Gastroenterol. Belg, 69, 268-275 (2006).

A4- Harputluoglu, M., Demirel, U.,  Ciralik, H.,  Temel, I.,  Firat, S.,  Ara, C., Aladag, M., Karincaoglu, M.,  Hilmioglu, F, ‘’ Protective effects of Gingko biloba on thioacetamid-induced fulminant hepatic failure in rats’’,  Hum. Exp. Tox, 25, 705-713 (2006).

A5- Ates, F., Topal, E.,  Kosar, F., Karincaoglu, M., Yildirim, B.,  Aksoy, Y.,  Aladag, M., Harputluoglu, M., Demirel, U., Alan, H., Hilmioglu, F, ‘’ The relationship of heart rate variability with severity and prognosis of cirhosis‘’, Dig. Dis. Sci, 51, 1614-1618 (2006).

A6- M. Harputluoglu, U Demirel, N. Yücel, N. Karadag, I. Temel, S. Fırat, C. Ara, M. Aladag, M. Karıncaoglu, F. Hilmioglu, ‘’ The effects of Gingko biloba extract on acetic acid-induced colitis in rats’’, Turk J Gastroenterol, 17, 177-182 (2006).

A7- M. Harputluoglu,  U. Demirel, N. Karadag, D. Karahan, M. Aladag, M. Karıncaoglu, F. Hilmioglu, ‘’ Severe hepatititis with prolonged cholestasis and bile duct injury: due the long-term use of ornidazole’’, Acta Gastroenterol. Belg, 70, 293-295 (2007).

A8- M. Harputluoglu, U. Demirel, H. Alan, F. Ates, M. Aladag, M. Karincaoglu, F. Hilmioglu, ‘’ Pancreatic pseudocyst development due to organophosphate poisoning’’,  Turk J Gastroenterol, 18, 122-125 (2007).

A9. Y. Seckin, S. Arici, M. Harputluoglu, O. Yonem, A. Yilmaz, H. Ozer, M. Karincaoglu, U. Demirel, ‘’Expression of claudin-4 and beta-catenin in gastric premalignant lesions.’’, Acta Gastroenterol Belg, 72,407-12 (2009).

A10. I. Temel, U Demirel, M. Harputluoglu, Y. Seckin, M. Aladag, B. Otlu, N. Karadag, F. Ozyalin,  N. Aydogan,  E. B. Selcuk, ‘’ Methylprednisolone prevents bacterial translocation in thioacetamide-induced liver failure in rats ‘’, Turk J Gastroenterology, ( 2010).

A11.  S. Aydin, I. Sahin, U. Demirel, A. Aksoy, ‘’ To what extent is right to measure vaspin, obestatin and apelin-36 levels without a protease inhibitor in nonalcoholic fatty liver disease?’’, Metabolism, doi:10.1016/J.metabol.2011.01 015 (2011).

A12. U. Demirel, M. Harputluoglu, M. Yagmur, ‘’An Uncommon Presentation in Behcet's Disease: Recovered Descending-Colon Perforation with Conservative Medical Therapy: Case Report’’, Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 31(5),1310-1312 Doi:10.5336/medsci.2009-16000.

A13. U. Demirel, M. M. Harputluoglu, Y. Seckin, H. Ciralik, I. Temel, F. Ozyalin, B. Otlu, B. Yilmaz, M. S. Dincturk, H. Aladag, ‘’, Hum Exp Toxicol, 30,560-566 (2011).

A14. U. Demirel, M. M. Harputluoglu, S. B. Us, E. Kaya, N. Sahin, N. E.  Aydin, S. Gursoy, Y. Bilgic, M. Demirel, T. Bulut, E. B. Selcuk, M. Aladag, ‘’The effects of Teucrium polium on ionizing radiation-induced intestinal damage in rats.’’ Acta Gastroenterol Belg,74(4), 491-496 (2011).

A15. M. Yalniz, U. Demirel, C. Orhan, I. H. Bahcecioglu, I. H. Ozercan, C. Aygun, M. Tuzcu, K. Sahin, ‘’Nadroparin Sodium Activates Nrf2/HO-1 Pathway in Acetic Acid-Induced Colitis in Rats. Inflammation’’,  2012 Feb 22. [Epub ahead of print]. PMID:22350949.

A16. M. Harputluoglu, U. Demirel, M. Gul, I. Temel, S. Gursoy, E. B. Selcuk, M. Aladag, Y. Bilgic, E. Gunduz, Y. Seckin. Effects of rifaximin on bacterial translocation in thioacetamide-induced liver injury in rats. Inflammation (2012).

A17. U. Demirel, M. Yalniz, C. Aygun, C. Orhan, M. Tuzcu, K. Sahin, I. H. Ozercan, I. H. Bahcecioglu, ‘’ Allopurinol Ameliorates Thioacetamide Induced Acute Liver Failure by Regulating Cellular Redox Sensitive Transcription Factors in Rats’’, Inflammation, 2012 Apr DOI: 10. 1007/s10753-012-9470-5 (2012).

A18. Gokben Ozbey, Ulvi Demirel, Cem Aygun, "Investigation of the Association Between Clinical Outcome and the CAG Pathogenicity-ısland and Other Virulent Genes of Helicobacter Pylori İsolates From Dyspeptic Patients in Eastern Turkey”", Brazilian Journal of Microbiology , Kabul mektubu ektedir. (2014).

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. M. Aladag, M. Karincaoglu, B. Yildirim, M. Harputluoglu, M. Ates, M. Dikilitas, R. Yildiz, U. Demirel, F. Ates, H. Alan, F. Hilmioglu,  Twelve-Month Combination Lam/Inf-Alpha therapy induces a similar sustained response in anti-HBe positive and HBeAg-positive chronic hepatitis B patients. Proc. 12th UGW BMJ, 174, 53(suppl 6), Prague, 2004.

B2. M. Harputluoglu, N. Yücel, N. Karadag, I. Temel, S. Fırat, U. Demirel, M. N. Bayraktar, C. Ara, F. Hilmioglu. The effects of Gingko biloba extract(EGb 761) on the acetic-acid-induced colitis in rats. Poc. 147th Falk symposium. Colitis: Diagnosis and therapeutic strategies, Birmingham, 33, Falk Foundation, Freiburg, 2005.

B3. M. Aladag, M. Harputluoglu, C. Cicek, U. Demirel, K. Cikim, H. Alan, I. Öner, F. Ates, M. Karincaoglu, F. Hilmioglu. The effects of UDCA use in alkaline reflux gastritis. Proc. 147th Falk symposium. Colitis: Diagnosis and therapeutic strategies, Birmingham, 4, Falk Foundation , Freiburg, 2005

B4. C. Aygun, N. Gozel, U. Demirel, M. Yalniz, I. H. Bahcecioglu. Modifiable risk factors ın chronic delta infection.  Monothematic conference of The European Association For The Study of The Liver (EASL). September 24-26, İstanbul (Turkey), 2010.

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. İ. Kuku, F. Ateş, E. Kaya, M. A. Erkurt, U. Demirel, A. Sevinç, İ. Aydoğdu, ‘’Megalobalastik Anemilerde Oral B12 Vitamini Kullanımı’’, Klinik Gelişim,14,1-2 (2001).

C2. R. Sarı, U. Demirel, I. Sahin, I. Aydogdu, B. Mızrak, H. Taskapan, ‘’ Myelodysplastic syndrome in an acromegaly patient: A case report’’,  Turk J Endocrinol. Metabol, 3,103-106 (2005).

C3. C. Aygun, N. Gözel, U. Demirel, M. Yalnız, İbrahim hanifi Özercan, İbrahim Halil Bahçecioğlu, ‘’Kronik viral hepatit B Tanısı Olan Hastalarda Serum GGT Düzeyi ile Karaciğer Fibrozu İlişkisi’’, Fırat Tıp Dergisi,15(2), 74-78 (2010).

C4. M. Yalnız, M. Asoğlu, U. Demirel, C. Aygun, İbrahim Halil Bahçecioğlu, ‘’ A case of hyperamylasemia: Macroamylasemia? Review of the literature’’, Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2(1), 98-101 (2011).

C5. U. Demirel,  İ. H. Bahçecioğlu, ‘’ Enteral ve Parenteral Beslenmeye Klinik Yaklaşım’’, Güncel Gastroenteroloji,14(3), 149-154 (2010).

C6. U. Demirel,  İ. H. Bahçecioğlu, ‘’ İrritabl Barsak sendromuyla İnflamatuar Barsak Hastalığı Arasındaki İlişki’’, Klinik Aktüel Tıp Gastroenteroloji Forumu, 3(1), 53-56 (2011).

C7. Cem Aygün, Ulvi Demirel, İbrahim Hanifi Özercan, Mehmet Ruhi Onur,  Mehmet Yalnız, İbrahim Halil Bahçecioğlu,
,"A Case of Uveal Malignant Melanoma with Liver Metastasis After Radical Curative Surgical Resection: Letter to the Editor", Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology , ıssue 2 pp., 2011.

C8. Ulvi Demirel, Cem Aygün, "Yatan Hastanın Beslenme Durumunun Önemi ve Kalori İhtiyacının Belirlenmesi", Fırat Tıp Dergisi , 60-70 , ( 2012).

C9. Ulvi Demirel, İbrahim Halil Bahçecioğlu, "İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Klinik Özellikler", Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel Dergisi, sayı 3 pp., (2012).

C10. Mehmet Yalnız, Ramazan Toksoy, Ulvi Demirel, Cem Aygün, Nevin İlhan, İbrahim Halil Bahçecioğlu, "Akut pankreatitli hastalarda insülin direnci ve adipositokin", Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 103-109 , ( 2012).

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A. Sevinç, İ. Kuku, U. Demirel, F. Ateş, M. A. Erkurt, İ. Aydoğdu, H. Şavlı. İzole trombositopeniye bağlı epistaksis: Bruselloz. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 158, İstanbul, 1999.

E2. İ. Kuku, R. Sarı, A. Sevinç, F. Ateş, U. Demirel, İ. Aydoğdu. İTP’de Oral yüksek doz steroid tedavisi. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 242, İstanbul, 1999.

E3. İ. Kuku, A. Sevinç, U. Demirel, İ. Aydoğdu. Fanconi anemisi takibinde akut myeloblastik lösemi: İki olgu sunumu.  XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 140, İstanbul, 1999.

E4. A. Sevinç, İ. Kuku, F. Ateş, U. Demirel, İ. Aydoğdu, H. Şavlı, E. Aydın,. Paroksismal noktürnal hemoglobinüri: Vaka sunumu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 139, İstanbul, 1999.

E5. F. Ateş, M. A. Erkurt, İ. Kuku, U. Demirel. Vitamin B12 eksikliğine bağlı gelişen megaloblastik anemilerde oral vitamin B12 tedavisi: Ön sonuçları. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi,138, İstanbul, 1999.

E6. A. Sevinç, İ. Kuku, U. Demirel, F. Ateş, M. A. Erkurt, B. Mızrak, İ. Aydoğdu, H. Şavlı. Burkitt Lenfoma: vaka sunumu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi,115, İstanbuli, 1999.

E7. İ. Kuku, A. Sevinç, U. Demirel, F. Ateş, M. A. Erkurt, İ. Aydoğdu, H. Şavlı. Non Hodgkin lenfomada CEOP tedavisi: Ön sonuçlar. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 116, İstanbul, 1999.

E8. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, B. Kantarçeken, İ. Doğan, Y. Seçkin, M. M. M. Harputluoğlu,  U. Demirel, A. Serin, B. Yıldırım, F. Hilmioğlu. Kronik HBV infeksiyonunda Alfa-interferonla tedavinin uzun süreli sonuçları. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Falk Workshop, 79, İstanbul, 2001.

E9. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, B. Kantarçeken, İ. Doğan, Y. Seçkin, M. M. M. Harputluoğlu, U. Demirel, A. Serin, B. Yıldırım, F. Hilmioğlu. Kronik HBV infeksiyonunda alfa-interferon ile tedvinin uzun süreli sonuçları. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslar arası Falk Workshop, 75, İstanbul, 2001.

E10. U. Demirel, M. Karıncaoğlu, M. Aladağ, B. Kantarçeken, Y. Seçkin, M. M. M. Harputluoğlu, M. Ateş, B. Yıldırım, F. Hilmioğlu. Portal hipertansiyonun iki bulgusu: SAAG ve özofagus varislerinin korelasyon değerlendirilmesi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 14,125, Kuşadası, 2003.

E11. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, B. Kantarçeken, M. M. M. Harputluoğlu, M. Ateş, U. Demirel, R. Yıldız, M. Dikilitaş, L. Keskin, İ. Öner, B. Yıldırım, F. Hilmioğlu. Kronik aktif viral hepatit C tedavisinde interferon alfa ribavirin kombinasyon tedavisinin yan etkileri. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 14, 104, Kuşadası, 2003.

E12. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, M. M. M. Harputluoğlu, M. Ateş, U. Demirel, H. Alan, M. Dikilitaş, R. Yıldız, İ. Pembegül, B. Yıldırım, F. Hilmioğlu. Alkalen reflü gastrit tedavisinde Ürsodeoksiasit(UDCA) kullanımı 1. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Cilt 15, 27, Ankara 2004.

E13. M. Harputluoğlu, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, U. Demirel, F. Ateş, H. Alan, B. Yıldırım, F. Hilmioğlu. Hepatit B virüsüne bağlı sirozlu bir hastada kolonda lenfoma gelişimi. 1. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Cilt 15, 132, Ankara, 2004.

E14. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, M. Harputluoğlu, M. Ateş, U. Demirel, M. Dikilitaş, R. Yıldız, H. Alan, F. Ateş, B. Yıldırım, F. Hilmioğlu. Alfa-İnterferon/Ribavirin kombinasyonu ile tedavi edilen kronik hepatit C’li olguların uzun süreli izlemi.  1. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Cilt 15, 135, Ankara, 2004.

E15. M. Aladağ, M. Harputluoğlu, H. Alan, F. Ateş, U. Demirel, C. Çiçek, İ. Öner, A. Görgel, F. Eskin, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Duodenal ülser iyileşmesi ve Helicobacter Pylori eradikasyonunda 1 haftalık lansoprazol ve esomeprazol tedavisinin etkinliği.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.01/50, Malatya, 2005.

E16. M. Aladağ, M. Harputluoğlu, K. Çıkım, U. Demirel, C. Çiçek, F. Ateş, H. Alan, A. Görgel, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Helicobacter Pylori eradikasyonunda omeprazol ve esomeprzol tedavisinin etkinliğinin kıyaslanması.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, SB.01/13, Malatya, 2005.

E17. H. Alan, M. Harputluoğlu, F. Ateş, U. Demirel, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, A. Görgel, E. Yitmen, F. Hilmioğlu. Fonksiyonel Dispepsili olgularda esomeprazol+amoksisilin+Klaritromisin tedavisiyle Helicobcter pylori eradikasyonu. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.01/49, Malatya, 2005.

E18. M.  Aladağ, M. Harputluoğlu, U. Demirel, C. Çiçek, F. Ateş, H. Alan, İ. Öner, A. Görgel, E. Yitmen, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Helicobacter pylori eradikasyonunda bir ya da iki hafta süreli esomeprazole temelli tedavi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, SB.01/12, Malatya, 2005.

E19. M. Harputluoğlu, R. Kutlu, M. Aladağ, U. Demirel, V. Kırımlıoğlu, S. Yılmaz, F. Eskin, H. Alan, F. Ateş, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Karaciğer transplantasyonu bekleme listesindeki bir hastada Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Shunt (TİPS) uygulaması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.02/76, Malatya, 2005.

E20. F. Ateş, B. Yıldırım, F. Koşar, M. Karıncaoğlu, M. Aladağ, M. Harputluoğlu, H. Alan, U. Demirel, F. Hilmioğlu. Akut pankreatitli hastalarda QT interval analizi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.06/9, Malatya, 2005.

E21. F. Ateş, İ. Aydoğdu, A. Erkurt, M. Karıncaoğlu, M. Aladağ, M. Harputluoğlu, H. Alan, U. Demirel, F. Hilmioğlu. Kronik myelositer lösemi hastalarında safra kesesi taşı insidansı. Turgut Özal Tıp Merkezi Deneyimi.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt16, PB.06/8, Malatya, 2005.

E22. M. Aladağ, M. Harputluoğlu, U. Demirel, K. Çıkım, C. Çiçek, F. Ateş, H. Alan, İ. Öner, İ. Pembegül, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Eroziv özofajit tedavisinde esomeprazole ve omeprazol’ün kıyaslaması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.01/30, Malatya, 2005.

E23. M. Karıncaoğlu, M. Harputluoğlu, K. Batçıoğlu, F. Ateş, U. Demirel, H. Alan, R. İ. Öner, M. Aladağ, F. Hilmioğlu. Üst GİS kanamasında gastrik doku hasarı.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, SB.04/5, Malatya, 2005.

E24. M. Harputluoğlu, U. Demirel, İ. Temel, S. Fırat, F. Ateş, H. Alan, E. Yitmen, A. Görgel, H. Diri, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Tiyoasetamit hepatotoksisitesi oluşturulan ratlarda antioksidanların total antioksidan kapasite üzerine etkileri. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,  Cilt 16, SB.03/9, Malatya, 2005.

E25. M. Harputluoğlu, U. Demirel, C. Çelik, H. Alan, N. Yücel, F. Ateş, M. Bayraktar, E. Selçuk, R. Bentli, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Tiyoasetamide bağlı fulminan hepatik yetmezlik oluşturulan ratlarda Gingko biloba ve N- Asetil sistein’in intestinal bakteriyel overgrowth üzerine etkileri.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.03/8, Malatya, 2005.

E26. M. Harputluoğlu, U. Demirel, F. Ateş, H. Alan, A. Erkurt, İ. Aydoğdu, A. Görgel, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Mide ve rektum tutulumlu Non-Hodgkin’s lenfomalı bir hasta.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,  Cilt 16, PB.04/28, Malatya, 2005.

E27. M. Karıncaoğlu, M. Harputluoğlu, U. Demirel, F. Ateş, H. Alan, R. İ. Öner, M. Aladağ, F. Hilmioğlu. Nadir ERCP komplikasyonu: Cil altı amfizem. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,  Cilt 16PB.06/10, Malatya, 2005.

E28. F. Ateş, F. Koşar, B. Yıldırım, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, M. Harputluoğlu, U. Demirel,  H. Alan. Siroz hastalarında QT interval analizi: Bir prospektif çalışma. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.02/31, Malatya, 2005.

E29. F. Ateş, S. S. Hacıevliyagil, M. Karıncaoğlu, M. Aladağ,  M. Harputluoğlu, H. Alan, U. Demirel, F. Hilmioğlu. Solunum fonksiyon testlerinin akut pankreatitteki önemi nedir? 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, SB.06/3, Malatya, 2005.

E30. H. Alan, U. Demirel, F. Ateş, M. M. M. Harputluoğlu, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, A. Görgel, E. Yitmen, F. Eskin, F. Hilmioğlu. Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.04/41, Malatya, 2005.

E31. M. Aladağ, F. Ateş, M. Harputluoğlu, U. Demirel, H. Alan, İ. Öner, K. Çıkım, C. Çiçek, A. Görgel, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Hepatotoksisitenin nadir nedenlerinden: Olgu sunumu.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.02/102, Malatya, 2005.

E32. M. Aladağ, M. Harputluoğlu, C. Çiçek, U. Demirel, F. Ateş, H. Alan, K. Çıkım, İ. Öner, A. Görgel, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Helicobacter pylori eradikasyonunda ikinci basamak tedavide esomeprazol ve ranitidin bizmut temelli tedavi rejimlerinin kıyaslanması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.01/51, Malatya, 2005.

E33. F. Ateş, B. Yıldırım, E. Topal, M. Karıncaoğlu, M. Aladağ, M. Harputluoğlu, U. Demirel, H. Alan. Kalp hızı değişkenliğinin siroz pognozu ile ilişkisi.  22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.02/29, Malatya, 2005.

E34. M. Harputluoğlu, U. Demirel, H. Çıralık, N. Yücel, İ. Temel, C. Çelik, M. Bayraktar, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Tiyoasetamide bağlı fulminan hepatik yetmezlik oluşturulan ratlarda Gingko biloba ve N-Asetil sisteinin hepatik ansefalopati üzerine etkileri. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.03/36, Malatya, 2005.

E35. U. Demirel, M. Harputluoğlu, H. Çıralık İ. Temel, N. Yücel, E. Yitmen, S. Fırat, H. Alan, F. Ateş, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Ratlarda tiyoasetamit hepatotoksisitesinde Gingko bilobanın etkileri. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 16, PB.03/7, Malatya, 2005.

E36. Murat M. M. Harputluoğlu, U. Demirel, N. Karadağ, M. Bayraktar, İ. Temelli, M. Karıncaoğlu, M. Aladağ, H. Alan, F. Ateş, F. Hilmioğlu.Ratlarda Thioacetamidle Oluşturulan Fulminan Karaciğer Yetmezliğinde Melatoninin Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkileri. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, SB-19, Antalya, 2006.

E37. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, M. Harputluoğlu, U. Demirel, H. Alan, F. Ateş, Z. Değilmencioğlu, A. Görgel, C. Şahin, F. Hilimioğlu. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, P-96, Antalya, 2006.

E38.  M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, M. Harputluoğlu, U. Demirel, F. Ateş, H. Alan, C. Çiçek, Z. Değirmencioğlu, F. Eşkin, F. Hilmioğlu. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, P-75, Antalya, 2006.

E39. M. Harputluoğlu, U. Demirel, N. Karadağ, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Ateş, H. Alan, F. Hilmioğlu. Uzun süreli ornidazol kullanımına bağlı karaciğer hasarı: Olgu sunumu.  3. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Cilt 6,203, Antalya, 2006.

E40. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, M. Harputluoğlu, U. Demirel, H. Alan, F. Ateş, Z. Değirmencioğlu, A. Görgel, C. Çiçek, F. Hilmioğlu.  Mide yabancı cisimlerinin nadir nedenive ciddi kilo kaybı: Endotrakeal tüp dislokasyonu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 17, PB.03/12, İstanbul, 2006.

E41. F. Ateş, F., M. Karıncaoğlu, M. Aladağ, M. Harputluoğlu, Y. Seçkin, H. Alan, U. Demirel, F. Hilmioğlu. İnflamatuar barsak hastalıklarında solunum fonksiyon değişiklikleri.  23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 17, PB.05/12, İstanbul, 2006.

E42. M. Harputluoğlu, U. Demirel, N. Karadağ, İ. Temel, M. Bayraktar, D. Karahan, Z. Zengin, H. Alan, F. Ateş, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Ratlarda tiyoasetamit ile oluşturulmuş fulminan hepatik yetmezlikte Gingko biloba ve E vitamin’nin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri.  23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 17, PB.14/46, İstanbul, 2006.

E43. M. Harputluoğlu, U. Demirel, N. Karadağ, İ. Temel, M. Bayraktar, D. Karahan, Z. Zengin, H. Alan, F. Ateş, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Ratlarda tiyoasetamit ile oluşturulmuş fulminan hepatik yetmezlikte Melatonin’in hepatik ve intestinal hasar üzerine etkileri.  23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 17, PB.14/48, İstanbul, 2006.

E44. M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, M. M. M. Harputluoğlu, U. Demirel, F. Ateş, H. Alan, C. Çiçek, Z. Değirmencioğlu, F. Eskin, F. Hilmioğlu. Malatya Devlet Hastanesi personelinde viral hepatit B ve C Sıklığı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 17, PB.09/23, İstanbul, 2006.

E45. M. Harputluoğlu, U. Demirel, N. Karadağ, İ. Temel, M. Bayraktar, E. Gündüz, S. Zengin, Z. Karaca, H. Alan, F. Ateş, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Ratlarda tiyoasetamit ile oluşturulmuş fulminan hepatik yetmezlikte E vitamini’nin hepatik ve intestinal hasar üzerindeki etkileri.  23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 17, PB.14/47, İstanbul, 2006.

E46. M. Harputluoğlu, U. Demirel, D. Karahan, F. Eskin, S. Sezgin, O. Özhan, F. Ateş, H. Alan, M. Aladağ, M. Karıncaoğlu, F. Hilmioğlu. Hepatit B virusuna bağlı kronik hepatit ve sirozlu olgularımızda Hepatit D virus seroprevalansı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Cilt 17, PB.09/14, İstanbul, 2006.

E47. C. Aygün, U. Demirel, M. Yalnız, İ H. Bahçecioğlu. Hepatosellüler Karsinom Hastalarında Anemi ve Trombositopeni: Hematolojik Parametrelerin Klinik Olarak Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P280, Antalya, 2010.

E48. C. Aygün, U. Demirel, M. Yalnız, İ. H. Bahçecioğlu. Serum Sodyumu Hepatosellüler Karsinom Hastalarında prognozu Belirleyen önemli Bir faktördür. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010, P262, Antalya.

E49. D. Bahadır, M. Yalnız, C. Aygün, U. Demirel, İbrahim H. Bahçecioğlu. Varis dışı üst gstrointestinal kanamalı hastaların demografik özellikleri. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P316, Antalya, 2010.

E50. C. Aygün, A. Gürel, U. Demirel, M. Yalnız, İ. H. Bahçecioğlu. Hepatosellüler Karsinom: MELD skoru ve Milan kriterleri ile klinik bir yaklaşım. 7. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Haftası, PB-44, Antalya, 2010

E51.  C. Aygün, A. Gürel, U. Demirel, M. Yalnız, İ. H. Bahçecioğlu. Tek ve multisentrik hepatosellüler karsinomlar: tanıs sırasındaki klinik ve biyokimyasal özellikler. 7. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Haftası, PB-45, Antalya, 2010.

E52. M. Harputluoğlu, U. Demirel, N. Şahin, Ş. Gürsoy, Y. Bilgiç, E. Kaya, M. Aladağ, S. Barlaz Uz, Y. Seçkin. Radyasyon ile oluşturulan barsak hasarı üzerine Teucrium poliumun etkileri. 7. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Haftası, PB-35, Antalya, 2010.

E53. U. Demirel, C. Aygün, M. Yanız, A. Cihangiroğlu, C. Alandağ, F. Çetin, İ. H. Bahçecioğlu. Tıkanma sarılığının nadir bir nedeni: biliyer askaryazis. 7. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Haftası, PB-36, Antalya, 2010.

E54. M. Yalnız, M. Asoğlu, U. Demirel, C. Aygün, İ. H. Bahçecioğlu. Karın ağrısı ve hiperamilazemili bir vaka: Akut pankreatit mi yoksa makroamilazemi mi? 7. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Haftası, PB-34, Antalya, 2010.

E55.  C Aygün, N. Gözel, U. Demirel, M. Yanız, İ. H. Bahçecioğlu. Kronik hepatit B enfeksiyonu hastalarında Delta virüsü replikasyonunun HBV DNA düzeyi, HBsAg, HBeAg ve Anti-HBe titreleri ile etkileşimi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, P07-14, Antalya, 2010.

E56. C Aygün, N. Gözel, U. Demirel, M. Yanız, İ. H. Bahçecioğlu. Kronik viral hepatit B tanısı olan hastalarada serum GGT düzeyi yüksek fibrozisin göstergesi olabilir mi? X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi,  P07-13, Antalya, 2010.

E57. U. Demirel, C. Aygün, M. Yalnız, F. Çetin, A. Cihangiroğlu, R. Dayanan, N. İnanç, İ. H. Bahçecioğlu. Crohn hastalığı tanısıyla takip edilen hastalarımızın sonuçlarının değerlendirilmesi. 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, P216, Antalya, 2010.

E58. U. Demirel, C. Aygün, M. Yalnız, A. Cihangiroğlu, F. Çetin, F. Albayrak R. Dayanan, İ. H. Bahçecioğlu. Ülseratif kolit tanısıyla takip edilen hastalarımızın sonuçlarının değerlendirilmesi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P211, Antalya, 2010.

E59.  D. Bahadır, M. Yalnız, C. Aygün, U. Demirel, İbrahim H. Bahçecioğlu. Varis dışı üst gastrointestinal kanamalı hastalarda endoskopi uygulama zamanı ve mortalite. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P80, Antalya, 2010.

E60. U. Demirel, C. Aygün, M. Yalnız, A. Cihangiroğlu, F. Çetin, , N. İnanç, F. Albayrak,  İ. H. Bahçecioğlu. Tedavisi oldukça zor bir antite: Soliter rektal ülser sendromu. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2010, P80, Antalya.

E61.  M. Harputluoğlu, Y. Bilgiç, B. Otlu, Ş. Gürsoy, N.E. Aydın, İ. Temel, M. Aladağ, Y. Seçkin, U. Demirel, S. Koç. R. Dertli, İ. Orman. Tiyoasetamidle fulminan karaciğer yetmezliği oluşturulan ratlarda rifaximinin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P26, Antalya, 2010.

E62. U. Demirel, M. Yalnız, C. Aygün, M. İspiroğlu, İ. H. Bahçecioğlu. Allopurinol ratlarda tiyoasetamidle oluşturulan akut karaciğer yetmezliğini redoks sensitif ağı düzenleyerek önler. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, SB-9, Antalya, 2011.

E63. F. Gür, C. Aygün, U. Demirel, M. İspiroğlu, M. Yalnız, İ. H. Bahçecioğlu. İnsülin direncinin kronik hepatit B hastalarındaki önemi. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, PB-92, Antalya, 2011.

E64. C. Aygün, F. Gür, U. Demirel, M. İspiroğlu, M. Yalnız, İ. H. Bahçecioğlu. Kronik hepatit B enfeksiyonunda obezite: prognozu belirleyen bir faktördür. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, SB-8, Antalya, 2011.

E65.  R. Toksoy, M. Yalnız, A. Cihangiroğlu, N. İlhan, U. Demirel, C. Aygün, İ. H. Bahçecioğlu. Akut pankreatitli hastalarda insülin direnci, abdominal obezite ve adipositokin düzeyleri. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastoenterology Week, P256, Antalya, 2011.

E66. M. Yalnız, U. Demirel, C. Orhan, İ. H. Özercan, C. Aygün,  K. Şahin, İ. H. Bahçecioğlu. Nadroparin sodyumun asetik asitle kolit geliştirilen ratlarda redoks sensitif faktörler Nrf2 ve HO-1 üzerine preventif ve terapötik etkileri. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastoenterology Week, S50, Antalya, 2011.

E67. C. Aygün, F. Gür, U. Demirel, M. İspiroğlu, M. Yalnız, İ. H. Bahçecioğlu. Kronik hepatit B enfeksiyonlu hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve karaciğer hasarı üzerine etkisi. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastoenterology Week, P152, Antalya, 2011.

E68. U. Demirel, M. Yalnız, C. Aygün, C. Orhan, M. Tuzcu, M. İspiroğlu, K. Şahin, İ. H. Özercan, İ. H. Bahçecioğlu. Allopurinol ratlarda asetik asitle oluşturulan koliti hücresel redoks sensitif ağı düzenleyerek önler. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastoenterology Week, S33, Antalya, 2011.

E69. Ulvi Demirel, İbrahim Halil Bahçecioğlu, Cem Aygün, Mehmet Yalnız, Murat İspiroğlu, 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi Kongre Bildiri Kitağçığı" bildiri kitapçığındaki "Karaciğerde Hipereozinofilik Kitlenin Atipik Bir Nedeni:Hodgkin Lenfoma", 55 , Kıbrıs, 2012.

E70.  Murat İspiroğlu, Ulvi Demirel, Bedrettin Orhan, Ahmet Gülmez, Mehmet Yalnız, İbrahim Halil Bahçecioğlu, 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Ayırımı Güç İki Klinik Antite:İntestinal Tüberküloz ve Crohn Hastalığı, Olgu. Sunumu", 133 pp., Antalya,  2013.

E71.  İbrahim Kal, İbrahim Halil Bahçecioğlu, Murat İspiroğlu, Necip İlhan, Mehmet Yalnız, Ulvi Demirel, 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "30. Ulusal Gastroenteroloji Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile Kriptojenik Karaciğer Siroz Tanılı Hastaların Histopatolojik ve Metabolik Özelliklerinin Karşılaştırılması", 156 pp., Antalya, 2013.

E72.  Deccane Düzenci, Mehmet Yalnız, Murat İspiroğlu, Ulvi Demirel, İbrahim Halil Bahçecioğlu, 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "30. Ulusal Gastroenteroloji Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Akut Pankreatitli Hastaların Demografik Özellikleri ve Organ Yetmezliği", 235 pp., Antalya, 2013.

 1. Diğer yayınlar :
 2. Atıflar: SCI ve SCI Expanded kapsamındaki dergilerde toplam atıf sayısı 54 (2014).

CV GÜNCELLEME TARİHİ :  01.06.2024